Privacyverklaring

ICT NML app

De ICT NML app is ontwikkeld door Socie in opdracht van ICT NML. ICT NML is een samenwerkingsverband van gemeenten in Noord en Midden Limburg. Binnen ICT NML is het bestuur verantwoordelijk voor het goed borgen van gegevensbescherming. Er is een Functionaris gegevensbescherming ( aangesteld die toeziet op de nalevi ng van de AVG. Een onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Doel van de applicatie

De ICT NML app is ontwikkeld met het doel om gebruikers op de hoogte te stellen van storingen die zich binnen hun eigen organisatie voordoen. Wanneer zich een storing voordoet, ontvangen gebruikers een pushmelding van de ICT NML app. Binnen de ICT NML app staan overzicht en van storingen die zich voordoen, storingen die zijn verholpen en werkzaamheden die op de planning staan.

Via de applicatie is het mogelijk om een storing te melden. De melding wordt niet binnen de ICT NML app gedaan, maar gebruikers wor den doorgestuurd naar Topdesk. Topdesk is een applicatie die zich ook in de zelfde beveiligde MDM omgeving bevindt. Storingen kunnen in Topdesk worden aangemeld. Verder bevinden zich in de ICT NML app handleidingen, veel gestelde vragen en een overzicht van updates met nieuwsitems.

In deze privacyverklaring vertellen wij u graag meer over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de ICT NML app en welke rechten u heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ( In deze privacyverklaring zullen wij ook ingaan op de verwerking van persoonsgegevens door Topdesk.

Verwerking van persoonsgegevens

Binnen de ICT NML app vindt er een verwerking van persoonsgegevens plaats wanneer de gebruiker zich aanmeld t in de ICT NML app. In de ICT NML app word t alleen uw zakelijk e mailadres verwerkt. Deze verwerking is noodzakelijk voor de registratie en de juiste toegang in de ICT NML app.

Verder vindt een verwerking van persoonsgegevens plaats wanneer de gebruiker in Topdesk een melding doet. In Topdesk worden uw voornaam, achternaam en zakelijk e mailadres verwerkt. Deze verwerking is noodzakelijk om uw melding in behandeling te kunnen nemen en om terug te kunnen koppelen over uw melding. De grondslag voor de verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen uw werkgever en Topdesk. Uw persoonsgegevens worden oneindig bewaard, reden hiervoor is raadplegen historie.

Beveiligingsmaatregelen

De gehele MDM omgeving, waarbinnen de ICT NML app zich bevindt, is gebouwd op de eigen interne infrastructuur van ICT NML. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, worden er door ICT NML passende beveiliging smaatregelen getroffen.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Om onze applicatie en MDM omgeving up to date te houden, maken wij gebruik van externe leveranciers welke gevestigd zijn binnen de EER Deze partijen hebben daarom soms toegang nodig tot de beveiligde omgeving Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken.

Klachten?

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondankstoch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy en gegevensbescherming kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ook kunt u bij vragen contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming. Deze is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Dhr. Hellemons

Telefoonnummer: ...

Laatste versie: 19-12-2023