Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT, zoals vastgesteld door de VNG d.d. 8 december 2016) of de VNG Model Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van toepassing. Deze kunt u hier downloaden;

Op overeenkomsten van ICT NML zijn geen andere algemene voorwaarden, waaronder begrepen algemene of bijzondere leverings- en/of betalingsvoorwaarden of enige andere of bijzondere voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door ICT NML nadrukkelijk van de hand gewezen.